Chương 3: Dinh dưỡng trẻ em tuổi nhà trẻ, mẫu giáo