P2: Chủ đề thế giới động vật; chủ đề thế giới thực vật; chủ đề giao thông; chủ đề các hiện tượng tự nhiên; chủ đề quê hương, đất nước, Bác Hồ; chủ đề trường tiểu học