Phần thứ ba: Phạm trù nhân cách trong tâm lí học; (Chương VIII: Khái niệm chung về nhân cách)