Chức năng nhiệm vụ

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Thông tin – Thư viện đã được tổ chức hoạt động ngay từ những năm đầu thành lập Trường, đến tháng 02 năm 2002  tổ thư viện được tách ra từ phòng Đào tạo, tháng 02 năm 2018 Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện, là một đơn vị hoạt động trực thuộc Trường.

Chức năng, nhiệm vụ 

Quản lý và tổ chức cung cấp, khai thác hệ thống thông tin - tư liệu phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Số cán bộ, chuyên viên đang công tác tại thư viện: 01 cán bộ phụ trách, 02 chuyên viên Thông tin – thư viện; 01 chuyên ngoại ngữ, tin học.

2. Hoạt động của đơn vị từ khi thành lập đến nay.

Trong những năm qua Trung tâm Thông tin - Thư viện đã có những đóng góp tích cực về công tác tuyên truyền, giới thiệu và tổ chức cung cấp thông tin, tư liệu cho các ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế của Nhà trường. 

sptwnt

Hội thi “Xếp sách Nghệ thuật và tuyên truyền giới thiệu sách hay”

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của CBGV, HSSV trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, Trung tâm đã xây dựng trang wesibe,  ứng dụng  phần mềm Quản lý hệ thống thông tin - thư viện , sử dụng công nghệ web trình bày thông tin  và quản lý tài liệu giúp bạn đọc có thể cập nhật, tra cứu, tìm kiếm thông tin  một cách nhanh chóng, thuận tiện, đầy đủ   nhất.

sptwnt

Tra cứu, tìm kiếm thông tin

Trung tâm Thông tin -  Thư viện đã, đang đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường, trong thời gian tới Trung tâm sẽ mở rộng hợp tác với các trường thành viên trong hệ thống thư viện các trường Đại học, cao đẳng, trao đổi thông tin, từng bước hội nhập với hệ thống thư viện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tư liệu cho bạn đọc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn mới.

sptwnt

Phòng đọc mở

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT

- Số lượng tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học:  134.000 bản sách 

- Số lượng tài liệu luân chuyển: 98.120/năm

- Số lượng bạn đọc: 2.550/năm

- Số lượt bạn đọc: 140.000/năm

- Phát hành tài liệu nội bộ: 10.000 bản/năm

- Tổ chức hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện: 24 lớp/năm