Chức năng nhiệm vụ

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Thông tin – Thư viện đã được tổ chức hoạt động ngay từ những năm đầu thành lập Trường, đến tháng 02 năm 2002  tổ thư viện được tách ra từ phòng Đào tạo, tháng 02 năm 2018 Thư viện đổi tên thành Trung tâm Thông tin – Thư viện, là một đơn vị hoạt động trực thuộc Trường.

1.1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức cung cấp, khai thác, quản lý hệ thống thông tin tư liệu phục vụ các hoạt động của Trường.

1.2. Nhiệm vụ  

1.2.1. Công tác thư viện

a) Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Trung tâm Thông tin - Thư viện.             

b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.

c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu và tìm kiếm thông tin.

d) Xây dựng, phổ biến nội quy, quy định hoạt động của Trung tâm Thông tin -Thư viện.

đ) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng nguồn tài liệu và thông tin theo quy định.

1. 2.2. Công tác công nghệ thông tin & truyền thông (CNTT&TT)

a) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

b) Quản lý điều hành hệ thống mạng CNTT&TT, Website của Trường và của Trung tâm Thông tin - Thư viện.

c) Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các thư viện trong nước.

d) Tổ chức hội nghị, chuyên đề thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

1.2.3. Công tác khác

a) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.

b) Tổ chức in ấn tài liệu học tập lưu hành nội bộ phục vụ VC, NLĐ và người học theo quy định.

c) Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất các phương tiện thiết bị được Trường trang bị tại nơi làm việc có hiệu quả.

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thông tin - thư viện.

 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Hoạt động của đơn vị từ khi thành lập đến nay.

Trong những năm qua Trung tâm Thông tin - Thư viện đã có những đóng góp tích cực về công tác tuyên truyền, giới thiệu và tổ chức cung cấp thông tin, tư liệu cho các ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế của Nhà trường. 

sptwnt

Hội thi “Xếp sách Nghệ thuật và tuyên truyền giới thiệu sách hay”

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của CBGV, HSSV trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, Trung tâm đã xây dựng trang wesibe,  ứng dụng  phần mềm Quản lý hệ thống thông tin - thư viện , sử dụng công nghệ web trình bày thông tin  và quản lý tài liệu giúp bạn đọc có thể cập nhật, tra cứu, tìm kiếm thông tin  một cách nhanh chóng, thuận tiện, đầy đủ   nhất.

sptwnt

Tra cứu, tìm kiếm thông tin

Trung tâm Thông tin -  Thư viện đã, đang đóng góp vào sự phát triển chung của Nhà trường, trong thời gian tới Trung tâm sẽ mở rộng hợp tác với các trường thành viên trong hệ thống thư viện các trường Đại học, cao đẳng, trao đổi thông tin, từng bước hội nhập với hệ thống thư viện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tư liệu cho bạn đọc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn mới.

sptwnt

Phòng đọc mở

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN BIẾT

- Số lượng tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học:  134.000 bản sách 

- Số lượng tài liệu luân chuyển: 98.120/năm

- Số lượng bạn đọc: 2.550/năm

- Số lượt bạn đọc: 140.000/năm

- Phát hành tài liệu nội bộ: 10.000 bản/năm

- Tổ chức hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện: 24 lớp/năm