Giới thiệu

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện cung cấp, khai thác hệ thống thông tin tư liệu, phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.                    

2. Nhiệm vụ
 
2.1. Công tác nghiệp vụ thư viện
 
a) Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Thư viện;                
b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  của Nhà trường; 
c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu và tìm kiếm thông tin.
 
2.2. Công tác phục vụ bạn đọc
 
a) Xây dựng, phổ biến nội quy, quy định hoạt động của Thư viện;
b) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn  bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng nguồn tài liệu và thông tin theo quy định.
 
2.3. Công tác khác
 
a) Tổ chức in ấn tài liệu học tập lưu hành nội bộ phục vụ CBVC-NLĐ và người học theo quy định;
b) Quản lý CBVC – NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;
c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác thư viện; 
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.