Nhân sự

   
 

Trịnh Minh Cứ

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Email:tmcu@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Vũ Thị Kim Phương

Chức vụ: Thư viện viên

Email: vkphuong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Phạm Thị Phương Thảo

Chức vụ: Thư viện viên

Email: ppthao@sptwnt.edu.vn

Điện thoại:

 
 

Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Thư viện viên<

Email: ntha@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: