Nhân sự

   
ttttv
 

Trịnh Minh Cứ

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Email:tmcu@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0914355053

Nhiệm vụ: Quản lý chung. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

 
ttttv
 

Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Phó Giám đốc trung tâm

Email:ntthao@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0914 176 996

Nhiệm vụ: Quản lý chung. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

 
ttttv
 

Vũ Thị Kim Phương

Chức vụ: Thư viện viên

Email: vkphuong@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0905178427

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác bổ sung, xử lý tài  liệu

- Phối hợp thực hiện hoạt động phục vụ bạn đọc, hệ thống thông tin của trung tâm

 
ttttv
 

Phạm Thị Phương Thảo

Chức vụ: Thư viện viên

Email: ppthao@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 01647203113

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc

- Phối hợp thực hiện công tác bổ sung , xử lý tài  liệu, quản lý kho tư liệu. 

 
ttttv
 

Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Thư viện viên

Email: ntha@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 01647199509

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc

- Phối hợp thực hiện công tác bổ sung , xử lý tài  liệu, quản lý kho tư liệu. 

 
ttttv
 

Phạm Quang Thuận;

Chức vụ: Giảng viên

Email: thuanpq@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0978.488.496