Nhân sự

   
ttttv
 

Trịnh Minh Cứ

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Email:tmcu@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ: Quản lý chung. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

 
ttttv
 

Phạm Quang Thuận

Chức vụ: Giảng viên CĐSP Chính

Email: thuanpq@sptwnt.edu.vn

Điện thoại: 0978.488.496

 
ttttv
 

Vũ Thị Kim Phương

Chức vụ: Thư viện viên

Email: vkphuong@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác bổ sung, xử lý tài  liệu

- Phối hợp thực hiện hoạt động phục vụ bạn đọc, hệ thống thông tin của trung tâm

 
ttttv
 

Phạm Thị Phương Thảo

Chức vụ: Thư viện viên

Email: ppthao@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc

- Phối hợp thực hiện công tác bổ sung , xử lý tài  liệu, quản lý kho tư liệu. 

 
ttttv
 

Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Thư viện viên

Email: ntha@sptwnt.edu.vn

 

Nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc

- Phối hợp thực hiện công tác bổ sung , xử lý tài  liệu, quản lý kho tư liệu.