Tài liệu lớp bồi dưỡng Phương pháp cho trẻ làm quen tiếng Anh

3-4 tuổi

Từ vựng

4-5 tuổi

Từ vựng

Cấu trúc (I like ...)

5-6 tuổi

Từ vựng

Cấu trúc: how’s the weather?

Hát

Kể chuyện

Chant

Total Physical Response (TPR)

Kiến tập